Magie & NadpřirozenoTo, co jest uzamčené za pomyslnými branami světů (+18)

Numerologie - Karmické trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů

Publikováno 20.07.2015 v 20:14 v kategorii Astrologie a posvátná geometrie, přečteno: 597x

najdise.cz
Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti.
Základní devítiletá vibrace udává tón každému z devítiletých cyklů a vrchol každého trojúhelníku představuje vyvrcholení či nejvyšší stupeň určitého devítiletého cyklu a počátek dalšího. Z toho důvodu splývá každý vrchol trojúhelníku spíše s osobní roční vibrací devět než jedna. Na počátku každého cyklu už člověk nastřádal dostatek zkušeností k tomu, aby jej mohl započít ve vyšší rovině existence.
Stačí, když se přidržíte několika jednoduchých pravidel. Nejdříve si vezměte kus papíru a napište na něj své datum narození nebo datum narození vašeho partnera, a to v plné podobě jako například:

Pak můžete nakreslit trojúhelníky - tři malé a jeden větší nad ostatními třemi - jak vidíte na obrázku:

Karmické trojúhelníky

A teď už můžete zapsat čísla dne měsíce a roku do základny trojúhelníku, podle pravidla, že začínáme číslem měsíce a všechna čísla musí být ve zredukované podobě. Například 26. dá 8, 17. také 8, 1944 dá 9 a 1950 dá 6. Je to jasné? Dobře, tak zkusíme zapsat čísla i narození, které jsme si vybrali jako příklad. Pak můžete nakreslit trojúhelníky — tři malé a jeden větší nad ostatními třemi — jak vidíte na obrázku:

Karmické trojúhelníky

Dalším krokem bude vypočítat devítileté vibrační cykly. První trojúhelník těchto cyklů získáme, když sečteme číslo měsíce s číslem dne a výsledek zredukujeme na jednomístné číslo, tedy takhle: 7+6=13, 1+3=4. Prvním vrcholem devítileté vibrace bude čtyřka.

Karmické trojúhelníky

Druhou pak získáme sečtením čísla dne s číslem roku a zreduková­ním výsledku na jednomístné číslo. 6+4=10, 1+0=1. Druhým vrcholem devítileté vibrace je jednička.

Karmické trojúhelníky

Třetí devítiletou vibraci získáme sečtením čísel první a druhé vibrace (4+1=5). Třetím vrcholem devítileté vibrace je pětka.

Karmické trojúhelníky

Pak bychom obdrželi čtvrtou vibraci, sečteme dohromady číslo měsíce a číslo roku. 7+4=11. Pokud dostaneme výsledek jedenáct, redukujeme ho na dvojku pouze v případě, když se objeví jako první nebo druhá devítiletá vibrace. Pokud se objeví jako vrchol vibrace třetí nebo čtvrté, ponecháme ho ve formě 11.

Karmické trojúhelníky


V dávných dobách se věřilo, že každý člověk prožije za život celkově zhruba sedm nebo osm cyklů, to dává dohromady něco mezi třiašedesáti a dvaasedmdesáti lety. (Plus mínus pár let, pokud někdo žije delší nebo kratší dobu.) Panovala také představa, že člověk není plně zralý, dokud nedospěje do poloviny těchto cyklů, nebo pokud neprožije alespoň tři devítileté cykly. Odpovídá to i astrologickému názoru, že člověk nedo­sáhne dospělosti, dokud planeta Saturn neprojde všemi dvanácti zname­ními zvěrokruhu. Saturn je náročný učitel, který učí trpělivosti a odolnosti prostřednictvím zvratů a protivenství, a každých dvacet devět a čtvrt roku projde všemi dvanácti oddíly předurčeného plánu života člověka a udělí mu lekce o všech životních aspektech. Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů tedy začínají působit teprve ve třetím nebo čtvrtém cyklu a věk, kdy k tomu dochází, závisí na životním čísle daného člověka. Nemyslím, že by to mělo znamenat, že některé Devítiletá vibrace dospívá rychleji než jiné. Znamená to jen, že každý z nás vstupuje v okamžiku svého narození do série životních cyklů podle předem daného uspořádání, na něž nemáme ve fyzické rovině žádný vliv. Domnívám se nicméně, že v duchovní rovině je značná kontrola možná a že na této rovině si vlastně sami volíme lekce, kterým se potřebujeme naučit, právě tak jako si volíme přesné datum svého narození, ať už jsme se narodili „v termínu", opožděně, nebo předčasně.

Teď máte možnost vypočítat si věk a letopočet, kdy do toho či onoho trojúhelníku devítileté vibrace vstoupíte. Tyto vibrace začínají ve třetím nebo čtvrtém devítiletém cyklu nebo někde uprostřed mezi nimi, jak ještě uvidíte. Čtyři devítileté cykly dávají dohromady 36 let, od tohoto čísla tedy vyjdeme. Dalším krokem bude odečíst od čísla 36 vaše životni číslo. Datum narození, které jsme si zvolili za příklad, je 24. 7. 1939 a Devítiletá vibrace tohoto data narození je osm. Třicet šest bez osmi je dvacet osm, daná osoba tedy dospívá k prvnímu trojúhelníku devítileté vibrace ve věku 28 let. 1939+ 28 = 1967. Když si do obrazce doplníte věk a letopočet, snadno zjistíte, že osoba, kterou jsme si zvolili za příklad, dospěla ke své první devítileté vibraci v roce 1967 ve věku 28 let a první devítiletá vibrace byla čtyři.

To ostatní už je snadné, protože nemusíte dělat nic víc než dále přičítat k věku i letopočtu devítky. Když k věku 28 let přičtete devět zjistíte věk, ve kterém tato osoba vstoupila do druhé devítileté vibrace v tomto případě jedničky. 28 + 9 = 37, 1967 + 9 =1976. Pak přičte devět let k věku 37 a tak určíte věk, v němž daná osoba vstoupila do třetí devítileté vibrace, zde pětky. 37 + 9 = 46, 1976 + 9 = 1985. Potom připočtěte devět let k věku 46, abyste určili věk této osoby, až vstoupí do čtvrté a poslední devítileté vibrace, jedenáctky. 46 + 9 = 55, 19855 + 9 = 1994.
Pod vlivem čtvrté a poslední vibrace zůstávají lidé po celý zbytek života, přitom se ovšem dále pohybují v osobních ročnících vibracích od jedné do devíti, jak tomu bylo už od narození a jak bude i nadále až do konce života ve fyzické rovině. Vrcholy trojúhelníků devítiletých vibrací by měly vypadat jako na následujícím obrázku.

Karmické trojúhelníky

Pokud se někdo narodil 14. 12. 1951, má životní číslo šest a jeho trojúhelníky budou vypadat takhle:

Karmické trojúhelníky

Pokud budete mít napaměti, že každý vrchol trojúhelníku připadá na osobní roční vibraci devět, můžete si snadno ověřit, jestli jsou vaše výpočty správné. Zkuste si sečíst čísla dne a měsíce s letopočtem na vrcholu každého trojúhelníku, a pokud dá výsledek ve zredukované podobě devítku, počítali jste dobře.

Číslo, které vyznačuje každou devítiletou vibraci trojúhelníku, má velkou důležitost, protože nejenže udává tón celému devítiletému cyklu, ale umožňuje také člověku pochopit ponaučení každého z nich. Vyložím vám teď význam každé devítileté vibrace v kombinaci s osobními ročními vibracemi, které dohromady každý devítiletý cyklus tvoří. Začneme s devítiletou vibrací čísla jedna.

Každý vibrační cyklus nás podrobuje zkoušce v určité oblasti života, v té, na kterou je třeba zaměřit pozornost. Vibrační cyklus čísla jedna prověřuje naši sebejistotu a samostatnost. Vibrační cyklus čísla dvě prověřuje naši intuici a schopnost vycházet s druhými po dobrém. Vibrační cyklus čísla tři je věnován naší schopnosti vyrovnat se s cito­vými problémy z minulosti a zkouší, jak dalece jsme se naučili komuni­kovat s druhými. Vibrační cyklus čísla čtyři ověřuje, jak si dokážeme poradit s překážkami, zklamáním a obtížemi, ať už se tato omezení týkají našeho zdraví, nebo našich citových a materiálních jistot. Vibrační cyklus čísla pět upevňuje naši kázeň a zkouší, jak dalece jsme schopni setrvat na nastoupené cestě, i když nám nic nebrání v tom, abychom z ní odbočili. Vibrační cyklus čísla šest prověřuje náš smysl pro zodpovědnost vůči našim nejbližším, rodině, partnerovi, přátelům a dětem, a zjišťuje, nakolik jsme ochotni poskytnout těm, kdo to potřebují, svůj čas, lásku, citovou podporu a pochopení. Vibrační cyklus čísla sedm zkouší naši trpělivost, odolnost, víru, lásku a sílu tváří v tvář různým změnám a zvratům. Vibrační cyklus čísla osm testuje naši nesobeckost, pokoru, účast a laskavost tím, že nás zkouší, jak si doká­žeme poradit s úspěchem, mocí a vedoucím postavením. Vibrační cyklus čísla devět prověřuje naši schopnost uspořádat si správně žebří­ček hodnot a náš smysl pro odpovědnost vůči sobě i ostatním. A konečně vibrační cyklus čísla jedenáct nás prověřuje pro duchovní stránce, zkou­ší, jak dalece si dokážeme uvědomovat potíže druhých a chovat se podle toho, a zjišťuje také, nakolik silná je naše sebedůvěra.

Bylo by nerozumné myslet si, že takové hodnoty jako láska, síla, soucit a pochopení nebudou vystaveny zkouškám, protože podobné zkoušky patří k největším příležitostem, jaké nám život může na­bídnout. Jak by vám asi bylo v letadle, v němž by všechny součástky nebyly důkladně vyzkoušeny a závady odhaleny a opraveny tak, aby při letu nehrozilo žádné nebezpečí? Zkoušky, kterými v životě procházíme, odhalují naše slabiny a dávají nám příležitost posílit ta místa, v nichž jsme nejzranitelnější. Pokud to uděláme vědomě a s pochopením, stane­me se silnějšími, zralejšími bytostmi na vyšším stupni vývoje. Když budeme k těmto zkouškám přistupovat s odporem a trpkostí, automa­ticky tím vyvoláme potřebu dalších zkoušek, dalších příležitostí k růstu.

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Návštěvní kniha