Magie & NadpřirozenoTo, co jest uzamčené za pomyslnými branami světů (+18)

Aspekty - pokračování (Astrologie VI.)

Publikováno 10.07.2015 v 21:02 v kategorii Astrologie a posvátná geometrie, přečteno: 278x

http://cernaluna.sweb.cz/astrokurs/

Aspekty mezi planetami

Aspekt je úhlová vzdálenost mezi planetami měřená na ekliptice. Vyjadřují součinnost nebo konflikt mezi planetami. Aspekty se dělí na stěžejní a druhotné. Protože málokdy dochází k přesné úhlové vzdálenosti, zavádí se orbisy – tj. povolená odchylka od přesné hodnoty. Aspekty jsou dále aplikační – přesný aspekt se přibližuje, rychlejší planeta dohání pomalejší, a separační – k přesnému aspektu již došlo, planety se již od sebe vzdalují. Aspekty jsou harmonické – souladné a disharmonické – nesouladné, vyjadřující napětí, konflikt, poškození.

Stěžejní aspekty

Konjunkce, úhlová vzdálenost 0°. Podle okolností může být harmonická i disharmonická. Záleží na planetě (např. Saturn působí v konjunkci zpravidla nepříznivě), dále nepříznivě působí konjunkce, jsou-li planety v sousedících znameních.

V konjunkci dvě planety spojují své síly a psychologické funkce.

Trinus (trigon), úhlová vzdálenost 120°. Nejpříznivější aspekt. Blahodárné spojení, pevnost a prvek štěstěny. Pozor, planety musí být ve stejném živlu ! Jinak to není blahodárný aspekt.

Sextil , úhlová vzdálenost 60°. Příznivý aspekt, ale méně než trinus. Představuje příznivou situaci, ale je třeba aktivní spolupráce.

Kvadratura, úhlová vzdálenost 90°. Disharmonický aspekt. Překážky, konflikty, odporující si tendence. Je ale důležitý pro vnitřní boj jedince, vytvoření silné osobnosti.

Opozice, úhlová vzdálenost 90°. Dvojaký aspekt. Konflikt mezi dvěma psychologickými funkcemi nebo tendencemi, bytost je rozpolcena. Vyjadřuje trvalé a nezbytné úsilí, vnitřní pnutí.

Druhotné aspekty

Polosextil, 30°. Slabě příznivý

Polokvadratura, 45°. Slabě nepříznivá

Seskvikvadratura, 135° . Slabě nepříznivá

Kvinkunx, 150°. Působí ve formě trvalého a pomalého nárůstu. Jiné školy jej uvádějí jako nepříznivý.

Aspekty Slunce – Luna

Slunce a Luna, dva hlavní životní symboly, spojují prapůvodní mužský a ženský princip, vědomé bytí a nevědomý cit. Vztah Slunce a Luny je vždy mimořádně důležitý, ať tvoří aspekt nebo ne. Zde musíme proto zkoumat všechny vztahy. To děláme zkoumáním lunárních fází.

1. fáze. Novoluní 0° až 45°. Zde je začátek cyklu. Semeno klíčí a nový život začíná. Člověk narozený v této fázi má tendenci být instinktivní, spontánní a plný nadšení. Vnímá se celistvě. Obtížně se rozlišuje mezi vůlí, citem, požadavky a reálnými možnostmi. Tvoří-li Slunce a Luna polosextil (30°), začíná pomalu objevovat rozdílnost věcí. Je schopnost nadchnout se pro vše nové a nastávající. V tomto postoji je něco dětského, nediferencovaného. Konjunkce – novoluní. V setkání Slunce a Luny splývá aktivní jádro a vůle k životu s živoucím rytmem a citovou reakcí na vnější svět. Velmi příznivě může působit, je-li příznivě ozářena (zejména Marsem nebo Jupiterem). Je mimořádný význam domu, v němž se tato konjunkce nalézá. Při příznivém ozáření emotivita a genialita. Je možnost snížené vitality.

2. fáze. Rozběžný srpek. 45°- 90°. Polokvadratura přináší první krizi. Jak naložím s minulostí, zvládnu ji, nebo bude ona silnější ? Sextil je harmonický vztah mezi Sluncem a Lunou, instinkt a projev vůle se podporují.

3. fáze. První čtvrť. 90° - 135°. Nutnost obstát v krizi. Aktivita Luny zjišťuje, že neexistuje žádný stav klidu. Člověk se musí vypořádat s nesouladným vztahem Slunce a Luny. Kvadratura znamená rozpor vůle a citu, člověk se dozví, že to co chce a může není totéž. Nevědomý svět instinktů a vědomé Já chtějí vykonávat něco jiného, současně něco zcela rozdílného. “Život není to, co chci , ale to, co mám.” Následkem je náladovost a nejistota, člověk může chtít přenést své problémy na osobu opačného pohlaví. Úkolem tohoto člověka by mohlo být učit se hledat vyváženou cestu mezi instinktivní touhou po jistotě a vlastním prosazením. Tento aspekt znamená první krok k individuaci. Trinus vyjadřuje vyrovnanost vědomé existence a nevědomého světa instinktů. Mužská a ženská část v nitru jsou v harmonii, tím i vztah ke druhému pohlaví. Sympatie u ostatních.

4. fáze. Zrající Luna. 135° - 180°. Hledání a pochybnosti. Seskvikvadratura symbolizuje přicházející krizi. Vyskytnou se otázky smyslu existence. Kvinkunx tyto otázky nevyřeší. Člověk má tendenci “jít od toho.”

5. fáze. Úplněk. 180° - 225°. Opozice působí protikladnost a rozpor mezi nevědomým usilováním a vědomým usilováním. Napětí mezi instinktivní vůlí a reálnou možností. Nepochopení okolí, zvláště autorit. Úkolem člověka je překlenout toto napětí a Slunce i Lunu uvést do jednotné celistvosti, pokusit se vyhovět svým nevědomým pocitům tak dalece, aby je mohla jeho vědomá část zpracovat. Tento aspekt zároveň přináší snahu o objektivitu pozorování a jasné vědomí. U žen Luna ovlivňuje nevědomí i vědomí, proto je u žen tento aspekt méně konfliktní než u muže. Kvinkunx opět nechává konflikt nevyřešen. Seskvikvadratura opět vyjadřuje krizi. V této fázi se jedná o krizi vědomí. Jde o to, jak člověk bude schopen spojit své ideje a ideály s realitou.

6. fáze. Příprava setby. 225° - 270°. Člověk narozený v této fázi má tendenci být “rozsévačem vědění”. Rád by své vědomosti předával dále. Trigon zde působí opět harmonicky a kreativita je zde doprovázena hlubokým intuitivním celistvým pochopením.

7. fáze. Poslední čtvrť. 270° - 315°. Setba dozrává. Člověk narozený v této fázi by chtěl ideologické univerzální principy snést z nebe na Zemi a najít zde pro ně praktické použití. Reformátorské a revoluční jednání. Kvadratura zde znamená , že člověk musí odložit vše co nepotřebuje k životu , a mířit ke svému cíli stát se individuem. Sextil zde působí opět harmonicky.

8. fáze. Doběžný srpek.315° - 360°. Člověk narozený v této fázi vlastní už od mládí jistou moudrost a schopnost vnímání, pomocí nichž je senzitivnější než ostatní. Vztah k transcendentálním jevům, člověk věčně hledající.

Další aspekty Slunce

Slunce – Merkur

Konjunkce : příznivě : inteligence, dobrá komunikace. Nepříznivě : mentální problémy, egoismus v myšlení, nesoustředěnost.

Slunce – Venuše

Konjunkce : Obě planety ve stejném znamení : člověk je přitahován opačným pohlavím, umělecké nadání, poezie, divadlo, hudba. Je-li Slunce poškozeno (v exilu nebo v pádu), pak požitkářství , sebeláska, prosazování vlastních cílů a hodnot. Poškození Venuše znamená opuštění nebo narušení milostného ideálu.

Sextil : přitažlivá osobnost, přátelství, vřelost, estetika, umělecká a společenská ctižádost

Slunce – Mars

Konjunkce : činitel síly, je-li jedna z planet v silném postavení. Aktivita, činorodost, úspěch. Je-li jedna z planet (nebo obě) oslabena, pak oslabení celého aspektu (Rak, Váhy).

Trinus, sextil : Mocná energie, činnost, pokrok, vedoucí schopnosti.

Kvadratura, opozice : Mocná energie, ale sklon ke špatnému využití. Sebeohrožování. Vytváření nepřátel. Netrpělivost, agresivita, hádavost.

Slunce – Jupiter

Konjunkce : Vede síly k ideálu. Sebedůvěra, soudnost. Optimismus a štěstí. Poctivost.

Trinus a sextil : Velmi příznivé. Činnost korunována úspěchem. Soulad mezi láskou a legálními milostnými vztahy. Úloha ve společnosti, protekce.

Kvadratura, opozice : Ješitnost, hýřivost, samolibost, dluhy. Mrhání kapitálem. Nepřátelé mezi právníky.

Slunce – Saturn

Konjunkce: Vážnost, odpovědnost, pořádek, disciplína. Úspěch dosažený systematičností.

Trinus, sextil : Pocty v pozdějším věku. Dlouhá vitalita. Filozofie a politika.

Kvadratura, opozice : Rozpor mezi vůlí a realitou. Časté prohry. Frustrace, zklamání. Závist. Deprese. Negativní vliv na zdraví.

Slunce – Uran

Konjunkce : Vědecký duch. Moderní cíle, činy přesahující individuální život. Důležitý společenský život. Originalita.

Trinus, sextil : Odpovědné, vedoucí postavení, rychlý úspěch. Sociální pozice. Nezávislost. Vůle šířící se prostorem. Moderní technika (telefon, letadla, internet...)

Kvadratura, opozice : Umíněnost, špatný úsudek, impulsivita, rebelantství. Nebezpečí násilné smrti, pokud není příznivý aspekt od Jupitera. .

Slunce – Neptun

Konjunkce : Senzitivita, duchovní schopnosti, ideály. Výrazná osobnost.

Trinus, sextil : Fantazie, imaginace. Láska k umění a okultismu.

Kvadratura, opozice : Konflikt mezi vůlí a ideálem. Zrady v lásce. Dvojí vůle. Honba za přeludy. Drogy.

Slunce – Pluto

Konjunkce : Silná vůle, silné pudy. Destrukce a rekonstrukce. Mocné síly, sexualita, tajemno, temnota.

Trinus, sextil : Soulad vůle a sexuality. Genialita, vhled pod povrch. Ponor do hlubin. Tvůrčí schopnosti

Kvadratura, opozice : Touha po moci, diktátorství. Krutost, vyvrhel, nemilosrdnost. Sebezničení.

Aspekty Luny

Luna – Merkur

Konjunkce : Spojení představivosti s koncepčními schopnostmi. Silné postavení jedné z planet přináší užitek. Konj. Býk – studium ekonomie, Rak – studium historie. Jasné vyjadřování, bohatá korespondence.

Trinus, sextil : Chápavost, logika, představivost využívaná intelektuálně.

Kvadratura, opozice : Nerozvážnost, zlomyslnost. literární tvorba není veřejností příznivě přijata. Fantazie nedobře využitá nebo nevyužitá.

Luna – Venuše

Konjunkce : U ženy spojení vědomí a nevědomí. Spojení citového a smyslového prožívání. Vnímání jemného citového vlnění vysílaného ostatními.Ženské vlastnosti zesíleny. U muže harmonické ženské vlastnosti a představa o ženě.

Trinus, sextil : Erotická představivost, láska k požitkům a umění. Popularita v okolí.

Kvadratura, opozice : Milostná zklamání. Nesnášenlivost. U ženy rozpor mezi jejím nevědomím a vědomými představami. Neúspěchy v lásce,manželské starosti.

Luna – Mars

Konjunkce : Dravá síla potkává svět instinktů. Agresivní emocionalita, v ženském horoskopu statečnost. Ve Štíru četná milostná dobrodružství. Vydávání energie řízené nevědomím. Improvizace.

Trinus, sextil : Živá emocionalita. Vitalita, odolnost.

Kvadratura, opozice : Pudové prosazování svých nevědomých představ, nevypočitatelnost, náladovost, špatně snáší frustrace. Agresivita při silně postaveném Marsu, při Marsu slabším může být špatné snášení agresivity od okolí vzhledem k jemnějšímu nevědomí.

Luna – Jupiter

Konjunkce : Instinktivní harmonie a harmonie instinktů, představivost a fantazie, sociabilita, optimismus a pocit štěstí, velkomyslnost.

Trinus, sextil : Laskavost, srdečnost, popularita, z toho plynoucí úspěch. Výhodné investice. Dobré zdraví.

Kvadratura, opozice : Nedbalost, pohodlnost, měšťáckost, lhostejnost, marnotratnost. Možnost rozvodu, možné potíže se zákonem. Malá oblíbenost. V příznivém aspektu člověk cítí své štěstí, v tomto případě je očekává.

Luna – Saturn

Citové potřeby hledají své zařazení do reálného světa. Duše se přizpůsobuje realitě.

Konjunkce : Sklony k samotě, sublimace rodinného života. Pracovitost, plodnost. Zájmy filozofické a náboženské.

Trinus, sextil : Duševní, nevědomé a instinktivní potřeby se snadno sladí s realitou. Stabilní, pevné city. Můj dům, můj hrad.

Kvadratura, opozice : Pro muže nebezpečí ovdovění. Citové neuspokojení, deprese, pesimismus. Skleslost, sklíčenost, sterilita. Neoblíbenost, pokud obě planety nejsou v domicilu nebo povýšeny.

Luna – Uran

Nevypočitatelné city.

Konjunkce : Emotivní napětí, magnetismus. Politické vlohy. Společenská úloha. Možný rozpad rodiny.

Trinus, sextil : Náhlý, rychlý úspěch. Televize, film, moderní vynálezy. Náhlá přátelství se ženami.

Kvadratura, opozice : Jeden z aspektů rozvodu v mužském horoskopu. Výstřednost, vztahovačnost, tajné poměry

Luna – Neptun

Ovlivnitelnost. Mocné působení v nevědomí (Luna ind., Neptun kolekt.) Tušení, představy, vize. Fantastické a mystické jevy.

Konjunkce : Jemnocit, inspirace, náboženství, ideál, fantazie.

Trinus, sextil : Imaginace, okultismus, emotivita, scénické nadání.

Kvadratura, opozice : Ztráta smyslu pro realitu. Snaha uniknout z obtíží. Sklon nechat se využívat. Mystika jako únik. Zanedbávání běžných povinností.

Luna –Pluto

Citová hloubka. Vše, co souvisí s city, je buď – anebo.

Konjunkce : Zájem o skryté věci, sexualitu. Spojování fantazie a sexuality.

Trinus, sextil : Plodná představivost. Tvořivý talent. Plodnost, dobrý úsudek, okultní nadání.

Kvadratura, opozice : Nebezpečí smrti v rodině. Konflikt představivosti a sexuality.

Merkur - Venuše

Konjunkce : Spojení intelektu a smyslu pro rozkoš. Literatura, milostná korespondence. Elegantní vyjadřování.

Sextil : Přátelský duch, sociabilita, veselá a milá povaha. Šťastné mládí.

Merkur – Mars

Konjunkce : Mentální energie, silná kritičnost. Břitká satira.

Trinus, sextil: Duševní svěžest, schopnost tvořit plány a realizovat je. Aktivní inteligence.

Kvadratura, opozice : Hádky, sarkasmus, pomluvy. Neuvážené jednání.

Merkur – Jupiter

Konjunkce : Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, právnická kariéra. V Blížencích možnost literární kariéry, v Panně lékařské.

Trinus, sextil : Optimismus, malá ctižádost, spokojenost se sebou. Veřejná správa

Kvadratura opozice : Styk s právníky, možné studijní neúspěchy. Proměny, kolísání.

Merkur – Saturn

Konjunkce : Hloubka myšlení, myšlení dostává systematičnost. Vzdělání, historie, vědecké nebo vládní funkce. Organizační talent.

Trinus, sextil : Intelektuální ctižádost, hloubka. Pevná mysl, diplomatičnost. Rádce, matematik, filozof.

Kvadratura, opozice : Neúspěch intelektuálních plánů, pesimismus, nepoctivost.

Merkur – Uran

Konjunkce : Průkopnický duch, intelektuální nezávislost. Rychlý úspěch v literatuře nebo vědě. Informatika a elektronika.

Trinus, sextil : Chápavý a pokrokový duch, reklama, Kosmické zkoumání. Malé soustředění.

Kvadratura, opozice : Sarkastický duch, nevyváženost ideálů. Pomluvy. Nesoulad v rodině. Možné nebezpečí na cestách

Merkur – Neptun

Konjunkce : Duševní plodnost. Imaginace. Literatura, dobrodružná.

Trinus, sextil : Vnímavost a představivost. Umělecká inspirace, jasnovidnost, magnetismus.

Kvadratura, opozice : Znemožňuje intelektuální využití fantazie. Špatná paměť. Deprese, nervová únava.

Merkur – Pluto

Konjunkce : Prozíravost, sestup do podsvětí, erotická literatura. Zisk z duševní práce. Osvětlování nevědomí.

Trinus, sextil : Duševní plodnost, sklon k osvětlování záhad a intrik. Příznivé pro plutonské povolání (vyšetřující soudce, kriminalista, psycholog, astrolog) . Zkoumání posmrtného.

Kvadratura, opozice : Nesoulad mezi inteligencí a sexualitou, mezi pudy a logikou.

Venuše – Mars

Konjunkce : Vášnivost, prudké city, sexualita.

Trinus, sextil : Společenský úspěch, šťastné manželství, vřelý citový život, vyvážená aktivita.

Kvadratura, opozice : Spory mezi pohlavími, tajné svazky, nevěra. Časté změny nálad, nestálé city. Požitkářství.

Venuše – Jupiter

Konjunkce : Umělecký talent (zvl. v Býku, Vahách a Rybách), půvab, elegance, city se projevují v souladu s legalitou milostných vztahů. Štěstí na cestách. Ve vyšším věku výhodné smlouvy.

Trinus, sextil : Legitimní láska. Čestnost, věrnost. Ochraňuje manželství. Dvornost, světský úspěch.

Kvadratura, opozice : Nesoulad mezi láskou a legitimitou. Touha po přepychu. Tendence k neuváženému uzavírání manželské smlouvy. Výroky mohou mít za následek právní postih.

Venuše – Saturn

Konjunkce : V Býku a ve Vahách dobré postavení, ale znamená pozdní lásku. Jinak vážné frustrace v oblasti milostného života. Láska se značným věkovým rozdílem.

Trinus, sextil : Láska v souladu s časem, věrnost, stálé, pevné city, vytrvalost v lásce.

Kvadratura, opozice : Marné hledání lásky, frustrace. Věrnost pociťována jako okovy.

Venuše – Uran

Konjunkce : Idealizované city. Avantgardní estetika. Neobvyklé vztahy. Dobrý aspekt jen tam, kde je jedna z planet silná.

Trinus, sextil : Náhlé lásky a přátelství. Novátorství ve vztazích. Spojení uměleckého života s moderní technikou (film, televize)

Kvadratura, opozice : Sexuální odchylky, výstřednost, náhlé rozchody, zlomy. Citové napětí a potlačování citů.

Venuše – Neptun

Konjunkce : Půvab, velmi jemný vkus, proto citová zklamání. Prožívání lásky jako snu.

Trinus, sextil : Umělecká inspirace, jemnost, citlivost.

Kvadratura, opozice : Nerealistická očekávání od vztahů, rozluka, zklamání. Zrada, nevěra. Poblouznění. Sny neslučitelné s realitou.

Venuše – Pluto

Konjunkce : Láska je pociťována jako osudová. Erotická rafinovanost, umělecká tvořivost, zbohatnutí uměním. Dobrá ve znamení Raka a Ryb.

Trinus, sextil : Totéž co konjunkce, ale příznivěji.

Kvadratura, opozice : Milostné potíže, nestabilita, ztráta milované osoby, pocit absurdnosti

Mars – Jupiter

Konjunkce : Prosazení se činností s pravděpodobným úspěchem. Nadšení, rozhodnost. Vedoucí postavení.

Trinus, sextil : Úspěšné činy. Vojenské a správní hodnosti. Odpovědné funkce.

Kvadratura, opozice : Nedostatek velkorysosti. Činy nevedou k úspěchu. Potíže se zákonem. Lhostejnost k důsledkům vlastních činů.

Mars – Saturn

Konjunkce : příznivá ve znamení Kozoroha a Vodnáře. Jinak sklony k násilí, krutosti, snaha vše kontrolovat, impulsivita. Příznivě: koncentrace energie, schopnost tvrdě pracovat, pečlivost

Trinus, sextil : Odvaha, pevnost. Totéž co příznivá konjunkce. Výkonnost, fyzická odolnost. Typicky mužské vlastnosti.

Kvadratura, opozice : Sklon ke krutosti, chladu, akceschopnost. Tvrdost srdce.

Mars – Uran

Konjunkce : Náhlá vítězství v politických bojích. Rychlé jednání. Zvýšená energie, bojovnost na kolektivním poli.

Trinus, sextil : Činnost a rozhodnost. Přitažlivost politiky. Silná osobnost, originální cíle. Boj za pokrok. Funkcionáři mezinárodních a politických organizací.

Kvadratura, opozice : Výstřednost, touha po publicitě. Nestálý event. násilný charakter. Podrobuje přátelství zkoušce.

Mars – Neptun

Konjunkce : Tvrdošíjně jít za mlhavými cíli. Činnost je podivná a halí se do tajemna.

Trinus, sextil : Boj za nějaký ideál. Posiluje citový život. Energie směřuje do psychických oblastí.

Kvadratura, opozice : Vznětlivá představivost. Hyperemotivita. Sklon ke zradě. Útěk, eskapismus.

Mars – Pluto

Konjunkce : Rebelantství, pomsta. Boj v atmosféře osudovosti. Boj se zavedeným řádem. Příznivá v Beranu, Štíru, Lvu, Kozorohu a Střelci.

Trinus, sextil : Tajná činnost. Ilegální boj. Energie pramenící z hlubin.

Kvadratura, opozice : Fatalita. Možnost znásilnění. Násilí, nemilosrdnost, zločin, krutost, despocie.

Jupiter – Saturn

Konjunkce : Usilovná práce, zasvěcení života nějakému úkolu. Metodická činnost. Tam kde je Jupiter v exilu nebo pádu blokování jupiterských funkcí.

Trinus, sextil : Tvůrčí schopnosti, koncepční práce, předvídavost, realizace plánů.

Kvadratura, opozice : Blokáda, namáhavé překonávání překážek, neúspěch, odklady.

Jupiter – Uran

Konjunkce : Inovace, pomoc šťastných náhod nebo přátel, předvídání, nezávislost, inovace, přestavba v politice, náboženství a výchově.

Trinus, sextil : Velká šance. Náhlý, rychlý úspěch. Publikum. Dynamičnost a sebedůvěra.

Kvadratura, opozice : Extrémista, politický aktivista, impulzivita, náhlé ztráty a prohry.

Jupiter – Neptun

Konjunkce : Mystická povaha, soucit, plodnost, při špatném ozáření omezená plodnost, podvod a skandál, odloučení od dětí.

Trinus, sextil : Duchovnost, plodnost. Filozofie, služba lidstvu. Altruismus. Návrat dítěte.

Kvadratura, opozice : Promarněná příležitost. Desiluze, zklamání, neúspěšné spekulace, umělé ráje – drogy, alkohol, tabák, sekty.

Jupiter – Pluto

Konjunkce : Dává ochranu. Poslání, jež často přesahuje osobní síly. Bohatství morální nebo duchovní nebo hmotné. Obrovský vzestup. Konjunkce je silnější, je-li vládce ascendentu s konjunkcí v dobrém aspektu.

Trinus, sextil : Rozvíjí duchovnost a okultní síly i plodnost. Úspěch.Možní změna politického systému.

Kvadratura, opozice: Zdravotní krize ve zralém věku. Podvod, poškození. Smrt nebo zánik jupiterovských osob nebo funkcí.

Saturn – Uran

Konjunkce : Střet konzervativního a pokrokového v jednotlivci, i ve skupině, je-li jednotlivec konzervativní pak s pokrokovým a naopak.

Trinus, sextil : Nová vědecká hypotéza, politická změna. Systemizace. Praktičnost.

Kvadratura, opozice : konflikt mezi starým a novým, rebelantství, revolucionář, který jen boří.

Saturn – Neptun

Konjunkce : příznivě : Mysticismus zvládaný na profesionální úrovni. nepříznivě : Mystické sklony potlačené realitou.

Trinus, sextil : uskutečňování snů a vizí

Kvadratura, opozice : resignace, abdikace, totéž co nepříznivá konj. (Vilém II)

Saturn – Pluto

Konjunkce : Jsoucno přebírá vlastnosti Pluta. Významná vědecká práce. Sexualita buď tlumená Saturnem, nebo plutonská síla dostává náboj systematičnosti Saturna.

Trinus, sextil : Sklony k tajným politickým bojům. Nemovité bohatství.

Kvadratura, opozice : Změny, omezení plodnost, frustrace a její negativní vybíjení. Na celosvětové úrovni předznamenává hlubinné proudy a krizi nějaké civilizace.

Uran – Neptun

příznivě : Politický ideál ve spojení s náboženstvím. Politika jako droga.

nepříznivě : Osobnost schopna intoxikovat veřejné mínění

Uran – Pluto

příznivě : Zavádění nových sexuálních ideálů. Změny ve zkorumpovené době (mundánně). Vědecké objevy

nepříznivě : jaderná hrozba

Neptun – Pluto

příznivě : Nová náboženství. Podpovrchové změny. Náboženství ve spojení s erotikou. Oddalování smrti. Vzkříšení toho co již bylo ztraceno.

nepříznivě : Erotika ve spojení s drogami.


Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?Návštěvní kniha